skip to Main Content

دیدن لیست جلسات حاضر در نسخه وب آیگپ

در نسخه وب آی گپ چک کردن و بررسی سایر جلسات فعال به کاربر این امکان را می دهد که در صورتی که دستگاه یا فرد دیگری از حساب کاربری وی استفاده می کند و به نحوی به اطلاعات شخصی و کاربری او دسترسی دارد، فعالیتش متوقف شود و در حقیقت با استفاده از گزینه بستن و یا بستن همه جلسات دسترسی یکی از دستگاه ها و یا تمامی دستگاه ها قطع شود.

دیدن لیست جلسات حاضر در نسخه اندروید

چک کردن و بررسی سایر جلسات فعال به کاربر این امکان را می دهد که در صورتی که دستگاه یا فرد دیگری از حساب کاربری وی استفاده می کند و به نحوی به اطلاعات شخصی و کاربری او دسترسی دارد، فعالیتش متوقف شود و در حقیقت با استفاده از گزینه پایان و یا بستن تمامی جلسات دیگر دسترسی یکی از دستگاه ها و یا تمامی دستگاه ها قطع شود.
Back To Top
×Close search
جستجو