skip to Main Content

ارسال لینک دعوت گروه عمومی به گروه خصوصی در اندروید آی گپ

اگر می خواهید اعضای گروه عمومی تان به یکباره افزتیش یافته و بدون زحمت افزودن یک به یک کاربران، چندین عضو همزمان با هم به گروه اضافه شوند، کافی است نام کاربری گروه عمومی خود با کمک علامت @ برای گروهی خصوصی ارسال کنید تا به راحتی عضو گروه شوند.

ارسال لینک دعوت گروه عمومی برای اعضای گروه خصوصی در وب آی گپ

در نسخه وب آی گپ می توانید گروه های خصوصی و یا عمومی داشته باشید. در این میان اگر مایل هستید که اعضای گروه خصوصی تان هم به گروه عمومی اضافه شوند، می توانید با استفاده از لینک دعوت یا همان نام کاربری گروه و نشانه @ در ابتدای آن، نام گروه عمومی را در گروه خصوصی خود تایپ کرده و ارسال نمایید که اعضای گروه خصوصی با کلیک بر روی آن بتوانند به عنوان اعضای جدید به راحتی وارد گروه عمومی شوند.
Back To Top
×Close search
جستجو